گروه تخصصی مهام

اعزام هیأت تجاری به نمایشگاه غذای خلیج فارس (گلفود ۲۰۱۷)

اعزام هیأت تجاری به نمایشگاه غذای خلیج فارس (گلفود ۲۰۱۷)

فراخوان اعزام هیأت تجاری به نمایشگاه غذای خلیج فارس (گلفود ۲۰۱۷)
امارات متحده عربی، مرکز تجارت جهانی دبی
۸ لغایت ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۵