اعزام هیأت های تجاری و تخصصی, تورهای تخصصی, تورهای نمایشگاهی

نمایشگاه باغبانی و گل و گیاه (SIVAL2018)

 نمایشگاه باغبانی و گل و گیاه (SIVAL)
آنژه ، فرانسه
۲۶-۲۸ دی ۱۳۹۶

دانلود پکیج نمایشگاه (SIVAL 2018)

سازمان صنعت، معدن و تجارت با مشارکت دایره بین الملل “گروه تخصصی مهام” در نظر دارد یک هیأت تجاری و بازاریابی متشکل از تجار و فعالان مرتبط با باغبانی و گل و گیاه  که در کشور فرانسه، از تاریخ ۲۶ لغایت ۲۸ دی ماه ۱۳۹۶ برگزار می گردد، اعزام نماید.

در این راستا از کلیه انجمن ها، اتاق ها، شرکت ها و فعالان اقتصادی و تجاری مرتبط جهت حضور در این هیأت دعوت به عمل می آید.

* ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﯿﺄت

 *ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ و ﺳﻮﯾﯿﺲ*

 

*اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ*

درباره نمایشگاه:

نمایشگاه باغبانی و گل و گیاه فرانسه (SIVAL) تنها نمایشگاه تجاری در فرانسه بوده که محدوده کاملی از خدمات و تجهیزات مربوط به محصولات گیاهی را شامل: نوشیدنی ها ،انگورها، باغبانی و گلکاری، درختکاری، سبزیجات، بذرها، گیاهان دارویی و معطر، قارچ ها و تنباکو ارائه می دهد. SIVAL نمایشگاه تجاری محصولات گیاهی می باشد. SIVAL نمایشگاه تخصصی است و در بخش های مختلف ارائه می شود که شامل تولید کنندگان برتر ماشین آلات کشاورزی، کشاورزی، محصولات محافظت گیاهان، بسته بندی و …. می باشد. در این نمایشگاه مباحث کشاورزی آینده شامل آزمایشگاه ها، مدیریت پسماندها و بازیافت و محصولات گیاهی ارائه می شود. SIVAL در فرانسه نمایشگاه بی نظیری برای میوه ها و سبزیجات است که شرکتهای تولیدکننده بذر، تامین کنندگان نهال و …محصولات خود را به نمایش می گذارند. Sival نمایشگاهی برای ارائه انگورهای متنوع بوده و گیاهان دارویی و معطر نیز به نمایش گذاشته می شوند.

 

«ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯽ ﻫﯿﺄت اﻋﺰاﻣﯽ»

ﺑﺎزدﯾﺪ ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه:

 • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت اﻋﺰاﻣﯽ (Matchmaking).
 • اﻧﺠﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﺧﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻏﺮﻓﻪ داران (B2B).
 • ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ دارای ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ.
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ، روش ﻫﺎی ﮐﺎر و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ.
 • ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ/ﺗﺠﺎری ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ.
 • ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﺠﺎری B2B ﺑﺎ ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎن ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه.
 • ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺮ/راﯾﺰن اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان در ﻓﺮاﻧﺴﻪ (در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن).

 

 

ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ:

 • ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻن ﺗﺠﺎری ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ۶۰۰ ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﯿﺶ از ۱۵۰۰ ﺑﺮﻧﺪ.
 • ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد.
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮآوری ﻫﺎ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺠﺎری در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ.
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﻬﺎن.
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﻬﺒﻮد، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ.
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ.
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ.
 • ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه.
 • ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه.
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ اول.
 • ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و اﻋﻀﺎی ﺣﺎﺿﺮ، در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻫﯿﺄت.
 • و…

دانلودپکیج نمایشگاه SIVAL

برای دریافت فرم های ثبت نام و اطلاعات بیشتر پکیج نمایشگاه را دانلود کنید.

 

همکاران ما در واحد بین الملل مهام آماده پاسخگویی به سوالات و ارائه مشاوره تکمیلی می باشند.

تلفن: ۰۲۱۲۶۴۱۲۷۵۹ و ۰۲۱۲۶۴۱۲۷۵۱

MahaamTravel@
۰۲۱۲۶۴۱۲۷۵۱ , ۰۲۱۲۶۴۱۲۷۵۹
Travel.Mahaam.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *