اعزام هیأت های تجاری و تخصصی, تورهای تخصصی, تورهای نمایشگاهی

نمایشگاه ماشین آلات ساختمان اتریش (MAWEV 2018)

فراخوان اعزام هیأت تجاری به نمایشگاه ماشین آلات ساختمان اتریش(MAWEV)
لینز ، اتریش
۲۳-۲۶ اسفند ۱۳۹۶

دانلود پکیجMAWEV 2018

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺰام ﯾﮏ ﻫﯿﺄت ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺪﯾﺮان، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن،ﺗﺠّﺎر و ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر اﺗﺮﯾﺶ، از ۲۳ ﺗﺎ ۲۶ اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﮐﻠﯿﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ، اﺗﺎقﻫﺎ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻫﯿﺄت دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ.

تسهیلات ویژه نمایشگاه MAWEV:

%۵۰ ﻣﺒﻠﻎ ارزی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺪون ﺑﻬﺮه

 ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻼﻋﻮض ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺎﺋﺰ ﺻﻼﺣﯿﺖ 

 

درﺑﺎره ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﺮﯾﺶ :(MAWEV)

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﺮﯾﺶ (MAWEV) ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﺳﺎل ۱۹۴۹ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﺟﺎره ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در اروﭘﺎ در ﺳﺎل ۲۰۱۸ در MAWEV ﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻓﻀﺎی روﯾﺪاد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ۰۰۰،۲۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﯾﮏ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﻏﺮﻓﻪ داران ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ را ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺧﻮد ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

در MAWEV 2018، ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

                             

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯽ ﻫﯿﺄت اﻋﺰاﻣﯽ:

 • ﺑﺎزدﯾﺪ ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه:
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت اﻋﺰاﻣﯽ .(Matchmaking) o اﻧﺠﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﺧﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻏﺮﻓﻪ داران .(B2B)

ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ دارای ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات، دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ، روشﻫﺎی ﮐﺎر و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ.

 • ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ/ﺗﺠﺎری ﻣﻨﺘﺨﺐ.
 • ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن/ﻃﺮاﺣﺎن/ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن.
 • ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺮ/راﯾﺰن اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان (در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن).

 

ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﺮﯾﺶ :۲۰۱۸

 • ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺑﺎزار.
 • ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ.

 

 • ﺗﻘﻮﯾﺖ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ.

 

 • اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت.

 

 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی روز در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ.

 

 • ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه.

 

 • ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش در آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

 

 • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻫﺪف ﻗﺮاردادن ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن.

 

 • ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری.

 

 • ﮔﺴﺘﺮش و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ.

 

 • ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ.
 • ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﻋﻀﺎی ﺣﺎﺿﺮ، در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻫﯿﺄت اﻋﺰاﻣﯽ.

برای دریافت فرم های ثبت نام و اطلاعات بیشتر پکیج نمایشگاه را دانلود کنید.

پکیجMAWEV 2018

همکاران ما در واحد بین الملل مهام آماده پاسخگویی به سوالات و ارائه مشاوره تکمیلی می باشند.

تلفن :۰۲۱۲۶۴۱۲۷۵۹ و ۰۲۱۲۶۴۱۲۷۵۱

MahaamTravel@
۰۲۱۲۶۴۱۲۷۵۱ , ۰۲۱۲۶۴۱۲۷۵۹
Travel.Mahaam.ir

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *