اعزام هیأت تجاری به نمایشگاه غذای خلیج فارس (گلفود ۲۰۱۷)

فراخوان اعزام هیأت تجاری به نمایشگاه غذای خلیج فارس (گلفود ۲۰۱۷)
امارات متحده عربی، مرکز تجارت جهانی دبی
۸ لغایت ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۵

ادامه مطالعه