تابعیت و اقامت

تابعیت و اقامت اتریش

بسیاری از کشور‌ها اخذ شهروندی را بر اساس میزان سرمایه‌گذاری افراد و یا همکاری‌های صورت گرفته با دولت جهت پیشرفت اقتصادی آن کشور به افراد اعطا می کنند. طبق قانون (۶)۱۰ کشور اتریش، اخذ تابعیت یا شهروندی اتریش که توسط…