مجوزها و تقدیر نامه ها

مدیرعامل گروه تخصصی مهام: آغاز اشتغال‌زایی زمانی است که در مسیر رشد جهش پیدا کنیم.

مدیرعامل گروه تخصصی مهام: آغاز اشتغال‌زایی زمانی است که در مسیر رشد جهش پیدا کنیم.

اشتغال زایی جایی آغاز می شود که شما با یک صنعت رو به رشد مواجه باشید، بنابراین هنگامی که در مورد صنعت گردشگری صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که هرکدام از سایر علوم و صنایع، زمانی از حالت سنتی…