صفحه اصلی

نهمین تور تخصصی- رفاهی ویژه جامعه حقوقدانان کشور

نهمین تور تخصصی- رفاهی ویژه جامعه حقوقدانان کشور

تور بازدید تخصصی جامعه حقوقدانان کشور
ژنو، پاریس، بروکسل، لاهه
– بازدید از مقر سازمان ملل در ژنو
– بازدید از دانشگاه سوربون در پاریس
– بازدید از مقر اتحادیه اروپا در بروکسل
– بازدید از دادگاه بین المللی لاهه